Klinika Sfora

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych jest:

Monika Tyszkiewicz LECZNICA ZWIERZĄT SFORA Spółka Jawna, ul. Trakt Lubelski, nr 391, 04-667 Warszawa

 1. Dane osobowe jakie przetwarzamy:

Dane teleadresowe: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numery telefonów, adres miejsca zamieszkania, dane dotyczące zwierząt.

 1. Cel przetwarzania danych:

  Państwa dane będziemy przetwarzać:

 1. W celu udzielania świadczeń weterynaryjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c);

Art 28 ust. 1 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U. z 2017 r. Poz. 188, Dz. U. Z2004, nr 11, poz. 95;

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 w sprawie zakresu i sposobie przetwarzania dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji (Dz. U. 2011, nr 224, poz. 1347)

 1. W celach marketingowych, jeśli wyrażą Państwo zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 1. w zakresie w jakim jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub praw Administratora lub ochrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 1. Przekazywanie danych osobowych

 1. Państwa dane możemy przekazywać innym podmiotom wyłącznie w celach realizacji świadczeń weterynaryjnych np. laboratoriom diagnostycznym

 2. organom administracji lub sądowym, na ich żądanie, w celu informowania o faktycznym lub podejrzewanym naruszeniu obowiązującego prawa;

 3. księgowym, osobom przeprowadzającym audyty, prawnikom, informatykom z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności wynikającego z umowy lub obciążającego te podmioty z mocy prawa;

 4. podmiotom, organom egzekucyjnym lub sądowym, w zakresie koniecznym dla ustalenia, skorzystania lub ochrony roszczeń;

 5. podmiotom właściwym do celów zapobiegania, śledztwa, wykrycia lub oskarżenia o czyny zabronione lub wykonania środków karnych, włączając zabezpieczanie i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego;

 1. Państwa prawa względem danych

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, względem Danych Osobowych, które są Przetwarzane przez Administratora, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych;

 2. prawo do sprostowania danych osobowych;

 3. prawo do usunięcia danych osobowych;

 4. prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;

 5. prawo do przenoszenia danych osobowych;

 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 7. prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Jeżeli Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku nieprawidłowego Przetwarzania Danych Osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Okres przechowywania danych

 1. Dane przetwarzane w zakresie ustawowym – 5 lat od sporządzenia dokumentacji lekarsko weterynaryjnej ustawa z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1855), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; ustawa z 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji (Dz.U. nr 224, poz. 1347), ustawa z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2211), ustawa z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1479), ustawa z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawie o wykroczenia (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1713).

 2. Dane przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej wycofania lub zgodnie w z przepisami prawa

 3. Administrator może, w szczególnych sytuacjach przechowywać Dane Osobowe przez cały okres konieczny do ustalenia, skorzystania lub obrony roszczeń.

 1. Profilowanie danych osobowych

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

 1. Transfer międzynarodowy

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.